Psykoterapeutisk gruppbehandling med ACT (Acceptance and Commitment Therapy) för transpersoner – en pilotstudie.


Inbjudan att delta
Du är inbjuden att delta i en behandlingsstudie utifrån en terapimetod som heter ACT (Acceptance and Commitment Therapy). ACT är en terapeutisk modell som kortfattat syftar till att hjälpa dig att förhålla dig till plågsamma händelser, tankar, minnen och känslor - samtidigt som du får hjälp att utforska vad du tycker är betydelsefullt för dig i livet och ger stöd i att ta aktiva steg mot förändring.

ACT är en transdiagnostisk behandlingsmetod vilket innebär att den använts med positiv effekt vid olika typer av problem eller diagnoser. Forskningsstöd för ACT har visats för smärtproblematik, depression och psykotiska symtom, tvångssymtom – OCD och olika ångesttillstånd.

Bakgrund och syfte
ANOVA är multidisciplinär verksamhet som ansvarar för könsidentitetsutredningar och könsbekräftande behandling. I statens offentliga utredningsrapport 2017 (SOU 2017:92) framgår att en stor andel transpersoner inte kan leva i enlighet med sin könsidentitet och den självskattade psykiska hälsan är sämre än bland övriga befolkningen. Forskning om effekten av olika psykologiska behandlingar för psykiatriska symtom tenderar exkludera transpersoner vilket är problematiskt.

Syftet med denna pilotstudie är att adressera behovet av psykologisk behandling för transpersoner, vid sidan av den könsbekräftande, somatiska vården. Det övergripande syftet är att förbättra behandlingsalternativen och livskvaliteten för berörda individer som även efter startad eller genomförd könsbekräftande behandling har förhöjd risk att må psykiskt dåligt.

Rekrytering
Vi riktar oss till dig som har fastställd diagnos F64.0 transsexualism och som upplever att du mår dåligt. Då detta är en pilotstudie kommer du, om du inte har utretts via ANOVA, bli ombedd att ge tillgång till, eller visa upp journalhandling eller liknande dokument som styrker diagnosen.

Hur går studien till?
Om du anmäler intresse att delta i studien genom att ge ditt informerade samtycke här nedan kommer du få fylla i en webbenkät med frågor om din livssituation och ditt mående. Webbenkäten är det första steget i studien. Efter att du fyllt i denna kommer du bli kontaktad via telefon eller brev. Om du kallas för vidare bedömning kommer du att få träffa en psykolog på ANOVA för ett individuellt samtal vilket kartlägger möjligheten för dig att delta i behandlingen. Du kommer då få tillfälle att ställa frågor om behandlingen.

Om du erbjuds behandling inom ramen för studien får du i samband med behandlingsstart fylla i ett par av de skattningsformulär som ingick i webenkäten på nytt i internetplattformen (uppskattad tidsåtgång ca 20-30 min). Samtliga behandlingstillfällen kommer ske på ANOVA, Norra stationsgatan 69 våning 4, och leds av två legitimerade psykologer. Behandlingen sker i grupp omfattande ca 10 deltagare. Vi träffas en gång i veckan där varje session är 75 min lång. Mellan gångerna kommer du få arbeta med hemuppgifter som bygger på det vi jobbat med under sessionerna.

Vi kommer be dig att logga in via internetplattformen efter femte sessionen och fylla i samma frågeformulär som du fyllde i vid starten vilka handlar om ditt mående, dina symtom och livskvalitet. Detta för att mäta eventuella förändringar när halva behandlingen genomförts (uppskattad tidsåtgång ca.30 min).

Efter avslutad behandling får du träffa psykolog vid mottagningen för ett individuellt uppföljande samtal samt via internetplattformen åter fylla i skattningsformulären om mående, symtom och livskvalitet. 3 månader efter avslutad behandling kommer du åter ombedjas att fylla i skattningsformulär via internetplattformen. Beroende på hur du önskat bli kontaktad kommer en påminnelse gå ut till dig om att fylla i dessa, tex via sms eller brev.

Om vi inte tror att aktuell psykologisk behandling i grupp kan hjälpa dig erbjuds du inte denna behandling. Om du har behov av annan hjälp, kommer du att hjälpas till annan vårdinsats som passar dina behov bättre. Oavsett om du erbjuds behandling eller inte, kommer dina svar på den första webbenkäten att utgöra viktig information för ANOVA då vi får en uppfattning om symtombild, skattad livskvalitet, åldersgrupp och andra faktorer som frågorna berör inom gruppen.

Förmåner och risker
Det utgår ingen ersättning för att delta i denna studie. Behandlingen kan upplevas intensiv och krävande och vissa kan uppleva att de initialt mår sämre innan de börjar må bättre. Om du är orolig för någon del av ditt deltagande uppmuntras du ta upp detta med behandlingsledande psykologer så att vi kan hjälpa dig för individuell vård på ANOVA eller via remiss till annan vårdinstans.

Du möts av professionella och kunniga behandlare inom det transmedicinska yrkesfältet vilka är legitimerade psykologer med psykoterapeutisk utbildning och speciellt utbildade inom ACT. Om du har synpunkter på behandlingen, gruppledare eller studien kan du vända dig till RFSL och RFSL ungdom anonymt på mailadress trans@rfslungdom.se som då kan framföra detta till berörda behandlare, verksamhetsnsvarig chef vid ANOVA samt guida dig vidare.

Vissa frågor som du ombes besvara i skattningsformulär berör privata ämnen så som självkänsla, könsdysfori och psykisk hälsa och det kan kännas besvärande men det är frågor som behöver ställas i detta sammanhang för att veta hur behandlingen ska utformas och hur vi bäst kan hjälpa dig. Förhoppningen med aktuell behandling är att du ska få stöd i att utveckla verktyg för att bättre kunna bemöta smärtsamma tankar och känslor.

Hur får jag information om studiens resultat?
Resultaten kommer att sammanställas statistiskt i avidentifierad form (gruppdata), och presenteras så att enskilda personers svar inte kan spåras av obehöriga, och kommer presenteras i ett vetenskapligt arbete under projektledande psykolog Maria Ilestams specialistarbete, som en del av psykologens specialistutbildning inom klinisk psykologi. Resultat kan kommas att rapporteras i form av en vetenskaplig rapport. Vill du ta del av de vetenskapliga rapporterna är du välkommen att kontakta ANOVA där denna studie genomförs.

Försäkring och ersättning
Patientförsäkringen gäller. Samtliga besök kommer vara kostnadsfria. Ingen övrig ersättning utgår för deltagande

Frivillighet
Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att uppge varför och utan att det påverkar din aktuella eller framtida vård på ANOVA eller annan vård. Om du vill avbryta ditt deltagande, kontakta projektledande psykolog eller mottagningstelefonen (kontaktuppgifter nedan). Du får i samband med att du avbryter ditt deltagande bestämma om redan insamlad data får behållas eller måste förstöras.

Har du några frågor?
Kontakta oss på telefonnummer 08-517 719 30, fråga efter Maria Ilestam eller Markus Byström.

Påbörja anmälan